osblog.pl

Blog tematyczny o nowoczesnej technologii i branży IT

Praca

Estoński CIT – kto może na nim skorzystać

Estoński CIT – kto może na nim skorzystać

Estonian CIT, czyli estoński podatek dochodowy od osób prawnych, stanowi atrakcyjną opcję dla firm poszukujących efektywnych rozwiązań podatkowych. System ten, różniący się znacznie od tradycyjnych modeli opodatkowania, pozwala przedsiębiorstwom na odroczenie obowiązku podatkowego do momentu dystrybucji zysków. Estoński CIT to model dostępny również w naszym kraju, który oferuje spółkom znaczące korzyści, zwłaszcza w kontekście zarządzania płynnością finansową.

Estoński CIT – co do zasady

Estoński CIT umożliwia firmom odkładanie obowiązku podatkowego do chwili faktycznego przekazania zysków wspólnikom, na przykład poprzez wypłatę dywidend. Oznacza to, że dopóki przedsiębiorstwo nie rozdysponuje swoich zysków, nie musi płacić podatku dochodowego.

W tradycyjnym systemie, przedsiębiorstwa muszą comiesięcznie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, co stanowi stałe obciążenie finansowe. Dla małych podatników jest to 9% ich dochodu, a dla większych przedsiębiorstw – 19%.

Estoński CIT charakteryzuje się zróżnicowanymi stawkami podatkowymi, które zależą od rodzaju i statusu przedsiębiorstwa. Małe podmioty oraz nowo powstałe firmy korzystają ze stawki obniżonej do 10%, podczas gdy większe spółki są obciążane 20% CIT. Co więcej, wspólnicy otrzymujący zyski podlegają dodatkowemu opodatkowaniu PIT na poziomie 19%, jednak system estoński przewiduje możliwość odliczenia części tego podatku, co jest korzystne zwłaszcza dla małych przedsiębiorców i nowych firm. Dzięki temu mogą oni odliczyć nawet do 90% podatku, który został już zapłacony przez spółkę, podczas gdy dla pozostałych podmiotów przysługuje 70% odliczenia. To elastyczne podejście do opodatkowania sprawia, że estoński CIT jest atrakcyjnym wyborem dla wielu przedsiębiorców, umożliwiając lepsze zarządzanie obciążeniami podatkowymi.

Warunku korzystania z estońskiego CIT-u

Estoński CIT, będący nowatorskim rozwiązaniem podatkowym dla przedsiębiorstw, oferuje spółkom z o.o., spółkom akcyjnym, prostym spółkom akcyjnym, spółkom komandytowym oraz spółkom komandytowo-akcyjnym możliwość optymalizacji obciążeń podatkowych. Jednak, aby móc korzystać z tego systemu, konieczne jest spełnienie szeregu ściśle określonych warunków.

Przede wszystkim, mniej niż 50% przychodów firmy może pochodzić z źródeł takich jak wierzytelności, odsetki, część odsetkowa rat leasingowych, poręczenia, gwarancje, prawa autorskie czy przychody z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie generują znaczącej wartości dodanej ekonomicznej.

Ponadto, przedsiębiorstwo musi zatrudniać co najmniej trzech pracowników na umowy o pracę, z wyłączeniem wspólników i akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że umowy cywilnoprawne muszą generować wydatki trzykrotnie przekraczające średnie wynagrodzenie.

Istotnym warunkiem jest także struktura właścicielska spółki – udziałowcy mogą być wyłącznie osoby fizyczne bez majątkowych praw związanych z fundacjami, trustami czy innymi formami prawnymi o charakterze powierniczym, z wyjątkiem fundacji rodzinnych.

Firma nie może posiadać udziałów w innych spółkach, funduszach inwestycyjnych, ani prowadzić działalności w specjalnych strefach ekonomicznych czy podlegać procedurom upadłościowym.

Dodatkowo, spółka korzystająca z estońskiego CIT nie może być klasyfikowana jako przedsiębiorstwo finansowe, nie może udzielać kredytów konsumenckich, a także musi zaniechać sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w okresie, gdy korzysta z tego systemu podatkowego.

Aby rozpocząć stosowanie estońskiego CIT, konieczne jest złożenie zawiadomienia ZAW-RD do właściwego urzędu skarbowego przed końcem pierwszego miesiąca planowanego rozpoczęcia tego sposobu opodatkowania. Możliwe jest również wprowadzenie tego systemu w trakcie roku podatkowego, ale wymaga to zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień przed zmianą.

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych kryteriów skutkuje utratą prawa do korzystania z preferencyjnego opodatkowania w ramach estońskiego CIT, co stanowi znaczącą motywację dla firm do przestrzegania tych regulacji.

Doradca podatkowy odgrywa kluczową rolę w procesie implementacji estońskiego CIT w działalności przedsiębiorstwa. Jego głównym zadaniem jest pomoc w zrozumieniu zasad funkcjonowania tego systemu oraz w nawigacji po złożonych wymaganiach kwalifikacyjnych i dokumentacyjnych. Doradcy pomagają firmom ocenić, czy skorzystanie z estońskiego CIT jest korzystne finansowo oraz jakie korzyści podatkowe można uzyskać. 

Artykuł sponsorowany

Udostępnij